Informacja o danych osobowych dla klientów Betoniarstwo Kamieniarstwo Harynek & Kubotsch s.c.

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Zakład Betoniarsko Kamieniarski Harynek & Kubotsch ul.Osiedle 10 47-364 Strzeleczki, NIP755-00-09-719 REGON 530909421:, zwana dalej „Kamieniarstwem”.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Klientem a Zakładem Kamieniarskim umowy o świadczenie usług kamieniarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług kamieniarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Klienta są świadczone przez Kamieniarstwo. Ponadto, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Kamieniarstwie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona mienia Kamieniarstwa i ochronę personelu i Klientów oraz innych osób przebywających na terenie Kamieniarstwa lub w jego okolicy.
 3. W przypadku podania przez Klienta danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie usługi lub realizowanych świadczeń, Kamieniarstwo może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Kamieniarstwo usług lub zapewnia dodatkowych świadczeń na rzecz Klienta. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Kamieniarstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kamieniarstwo dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Klienta. Ocena ta doprowadziła do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Klienta, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Klienta ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Kamieniarstwo usług, co ma przynieść Klientom korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Klienta. Dlatego też interesy i prywatność Klienta nie zostaną naruszone.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Klienta w związku ze świadczonymi przez Kamieniarstwo usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Kamieniarstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kamieniarstwo dokonało oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Klienta Ocena ta doprowadziła Kamieniarstwo  do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Klienta, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Klienta ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Kamieniarstwo usług, co ma przynieść Kamieniarstwu korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Klienta. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 5. Kamieniarstwo informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Kamieniarstwem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 6. Kamieniarstwo informuje, że każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Klient ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 7. Kamieniarstwo informuje, że dane osobowe Klienta będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi kamieniarskiej na rzecz Klienta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
 8. Kamieniarstwo informuje, że dane Klienta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Firmom księgowym współpracującym z Kamieniarstwem,
  2. Kancelariom prawnym współpracującym z Kamieniarstwem,
  3. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Kamieniarstwem,
  4. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Kamieniarstwa
  5. irmom kurierskim i pocztowym,
  6. Kamieniarstwo informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.